PozvánkyPOZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 10. 10. 2022

obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s., se sídlem Škvorecká 2200, 250 82 Úvaly, identifikační číslo: 047 99 411, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 21330.  

Představenstvo obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. (dále jen „společnost“), svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, valnou hromadu společnosti na den 10.10.2022 v 11:00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti na adrese Škvorecká 2200, 250 82 Úvaly (budova pivovaru).

Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání řádné valné hromady nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů v právu se řádné valné hromady zúčastnit. Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost zvolení nového člena představenstva za Jaroslava Weise, který oznámil představenstvu společnosti záměr ukončit své působení v představenstvu Akciového pivovaru LIBERTAS a.s. 

Registrace akcionářů a zastoupení

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 10:45 do 11:00 hodin, přičemž akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti. Zmocněnci akcionářů navíc předloží písemnou speciální plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období (§ 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev). Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Program jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Odvolání předsedy představenstva

4. Jmenování nového člena představenstva

5. Ukončení valné hromady.

k bodu 1.: Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva společnosti a určí, zda je usnášeníschopná.

k bodu 2.: Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, osoby do těchto orgánů navrhne člen představenstva společnosti (svolavatel). Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude kumulovat též funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

k bodu 3.:  Předseda představenstva Jaroslav Weis st. oznámil představenstvu společnosti záměr ukončit své působení v představenstvu společnosti. Odvolání člena představenstva (ať už se jedná o předsedu nebo řadového člena) je v pravomoci Valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 3.: Valná hromada odvolává předsedu představenstva Jaroslava Weise, dat. nar. 21. května 1948, bytem Raisova 1200, 250 82 Úvaly.

k bodu 4.:  V souladu se stanovami společnosti podléhá jmenování člena představenstva rozhodnutí Valné hromady. Volbu nového předsedy představenstva provádí členové představenstva, kteří zvolí předsedou jednoho ze svých členů.  Jejich volba nepodléhá ani rozhodnutí ani schválení Valné hromady, proto proběhne následně až po ukončení Valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4.: Valná hromada jmenuje členem představenstva Jaroslava Weise ml., dat. nar. 28. dubna 1975, bytem Harrachov 606, 512 46 Harrachov.

k bodu 5.: Valnou hromadu ukončí její předseda.

Upozornění pro vlastníky Prioritních akcií typu A


Hlasování se účastní pouze držitelé kmenových akcií. 

Držitelé prioritních akcií typu A mají jako akcionáři společnosti právo účastnit se valné hromady, ale prioritní alcie typu A jsou v souladu se stanovami společnosti bez hlasovacích práv.  Valná hromada bude pro ně tedy mít spíše formální charakter a účast na ní není nijak povinná.


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 28. 06. 2022

obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s., se sídlem Škvorecká 2200, 250 82 Úvaly, identifikační číslo: 047 99 411, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 21330  

Představenstvo obchodní společnosti Akciový pivovar LIBERTAS a.s. (dále jen „společnost“), svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, řádnou valnou hromadu společnosti na den 28.06.2022 (úterý) v 10:00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti na adrese Škvorecká 2200, 250 82 Úvaly (budova pivovaru).

Stanovení tohoto místa, data a hodiny konání řádné valné hromady nepřiměřeně neomezuje žádného z akcionářů v právu se řádné valné hromady zúčastnit. Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost projednání řádné účetní závěrky společnosti ve lhůtě do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 

Registrace akcionářů a zastoupení

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 09:45 do 10:00 hodin, přičemž akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti. Zmocněnci akcionářů navíc předloží písemnou speciální plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období (§ 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev). Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021.

4. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 

5. Ukončení valné hromady.

k bodu 1.: Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva společnosti a určí, zda je usnášeníschopná.

k bodu 2.: Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, osoby do těchto orgánů navrhne člen představenstva společnosti (svolavatel). Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude kumulovat též funkce ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

k bodu 3.: V souladu se stanovami společnosti podléhá schválení řádné účetní závěrky valné hromadě společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3.: Valná hromada rozhodla o schválení roční účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

Zdůvodnění k bodu 3.: Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). Řádnou účetní uzávěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

k bodu 4.: V souladu se stanovami společnosti podléhá rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku valné hromadě společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4.: Valná hromada rozhoduje rozdělit celkový výsledek hospodaření po zdanění za účetní období 2021 v celkové výši 286 625,34 Kč na dvě části, z čehož první část zisku ve výši 166 175,34 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a druhá část ve výši 124 500,- Kč bude rozdělena jako podíl na zisku akcionářům, kteří vlastní Prioritní akcie typu A ke dni konání valné hromady, tj. k 28.06.2022. Na jednu Prioritní akcii typu A o nominální hodnotě 1 000,- Kč bude vyplacena dividenda ve výši 100,- Kč před zdaněním. Dividenda je splatná od 01.07.2022 do 31.8.2022. Výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpečí společnosti. Akcionářům bude dividenda uhrazena po odečtení srážkové daně na jejich bankovní účet vedený v seznamu akcionářů.

Zdůvodnění k bodu 4.: Návrh představenstva na vypořádání zisku vychází z priority zakladatelů v reinvestovat zisk s ohledem na zájem na dlouhodobém fungování a rozvoj společnosti tak, aby byla konkurenceschopná na trhu vzhledem na situaci, kterou lze očekávat. Zároveň ale akcionářům – vlastníkům Prioritních akcií typu A náleží přednostní podíl na zisku dle stanov společnosti.

k bodu 5.: Valnou hromadu ukončí její předseda.

Upozorňujeme akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do Zprávy nezávislého auditora, ve které jsou obsaženy všechny relevantní dokumenty pro schvalování účetní závěrky a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti. Tyto dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sekretariátu představenstva společnosti v pracovních dnech vždy od 10:00 do 12:00 hodin do dne konání valné hromady včetně.

Upozornění pro vlastníky Prioritních akcií typu A

Jako akcionáři společnosti máte právo se valné hromady zúčastnit, jen připomínáme, že tyto akcie jsou s souladu se stanovami společnsoti bez hlasovacích práv, valná hromada bude spíše formálního charakteru a účast na ní není nijak povinná.

Zároveň jste srdečně zváni na neformální setkání akcionářů v prostorách pivovaru v Úvalech, které bude mít charakter oslavy, a to v sobotu 02.07.2022 od 11:00 hodin.  Součástí programu bude mimo jiné také prezentace výsledků pivovaru a členové představenstva budou k dispozici pro případné otázky a odpovědi.


Volba je na tobě
  • Copyright © 2019 Libertas Všechna práva vyhrazena